Algemene voorwaarden van:

 

N. Drost h.o.d.n. N. Drost Handelsonderneming t.h.o.d.n.Accu-Expert.nl

Meikade 42

6718 VK Ede

 

Inschrijfnummer K.v.K.: 53216229

 

 

Artikel 1:             Toepasselijkheid, definities

 

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en huur en verhuur evenals op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, zoals onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden van N. Drost h.o.d.n. N. Drost Handelsonderneming t.h.o.d.n. Accu-Expert.nl, gevestigd te Ederveen, hierna te noemen “N. Drost”.

2.     De koper/huurder respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.

3.     Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

4.     Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van N. Drost, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.

5.     Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

6.     Onder “informatie” wordt verstaan: zowel fysieke/digitale documenten als overige (mondelinge) gegevens die N. Drost en/of de wederpartij (moet) verstrekken.

7.     Onder “zaken” wordt verstaan: door N. Drost te leveren/verhuren zaken zoals (mini)tractoren, accu’s, werktuigen, bouwmachines e.d. als tractoren en overige zaken waarin/waaraan de overeengekomen werkzaamheden plaatsvinden.

8.     Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

9.     Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

10.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

 

Artikel 2:             Aanbod

 

1.     Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. N. Drost mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.

2.     Een samengesteld aanbod verplicht N. Drost niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

3.     Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag N. Drost de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.

4.     Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.

5.     Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, capaciteiten, prestaties, eigenschappen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van N. Drost zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

 

Artikel 3:             Totstandkoming overeenkomsten

 

1.     De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van N. Drost heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat N. Drost schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2.     N. Drost is pas gebonden aan:

a.     een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b.    mondelinge afspraken;

c.     aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra N. Drost - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

 

Artikel 4:             Vergoeding, prijzen, tarieven

 

1.     Tenzij partijen een vaste vergoeding overeenkomen, berekent N. Drost de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van N. Drost bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.

2.     De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) van 07.00 uur tot 17.00 uur.

3.     Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag N. Drost een toeslag berekenen over het uurtarief.

4.     De wederpartij kan voor/bij het sluiten van de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden een indicatie verlangen van de hiervoor verschuldigde vergoeding. Indien de bij benadering opgegeven vergoeding met meer dan 20% dreigt te worden overschreden, neemt N. Drost contact op met de wederpartij om de meerkosten te bespreken.

5.     N. Drost mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan N. Drost en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.

6.     De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzend- of transportkosten, de kosten voor het rijklaar maken van voertuigen en declaraties van ingeschakelde derden.

7.     a.   Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor N. Drost (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of onderdelen, mag N. Drost de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.

      b.               Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan N. Drost kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag N. Drost er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

 

Artikel 5:             Inschakeling derden

 

Als N. Drost dit nodig acht, mag hij leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

 

Artikel 6:             Verplichtingen van de wederpartij

 

1.     De wederpartij zorgt ervoor dat:

a.     hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door N. Drost gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;

b.    hij de zaak waaraan de werkzaamheden moeten worden verricht tijdig aan N. Drost ter beschikking stelt.

2.     De wederpartij zorgt er voor, dat de door hem verstrekte informatie juist, volledig en authentiek is en vrijwaart N. Drost voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist, volledig of authentiek zijn van deze informatie.

3.     N. Drost behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

4.     Het risico voor eigendommen van de wederpartij die N. Drost in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft (waaronder eigendommen van de wederpartij die zich nog in een ter beschikking gesteld voertuig bevinden), blijft berusten bij de wederpartij. De wederpartij moet deze eigendommen zelf adequaat verzekeren.

5.     Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag N. Drost de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

6.     Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en N. Drost niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van N. Drost niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

 

Artikel 7:             Levering, (op)leveringstermijnen

 

1.     N. Drost spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien N. Drost zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.

2.     N. Drost mag de overeenkomst in delen uitvoeren en iedere deellevering/deelprestatie afzonderlijk factureren.

3.     Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het terrein of pand van N. Drost verlaten of N. Drost aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.

4.     Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door N. Drost te bepalen wijze. N. Drost is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.

5.     Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door N. Drost voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.

6.     Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze zaken niet worden afgehaald, mag N. Drost de zaken en/of de materialen, onderdelen e.d. die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt N. Drost dan binnen een door N. Drost gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af.

7.     Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. N. Drost mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken en/of materialen, onderdelen e.d. aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van N. Drost en/of het recht van N. Drost alsnog nakoming te vorderen niet aan.

 

Artikel 8:             Voortgang, uitvoering overeenkomst

 

1.     Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:

a.     N. Drost niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;

b.    N. Drost niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;

c.     er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft N. Drost recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

2.     Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag N. Drost de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.

3.     N. Drost voert het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit op zodanige wijze, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. N. Drost volgt de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op.

4.     N. Drost wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

5.     De - bij de werkzaamheden - vervangen/achtergebleven onderdelen of materialen worden eigendom van N. Drost, tenzij partijen anders overeenkomen. In het laatste geval neemt de wederpartij bedoelde onderdelen/materialen gelijktijdig met de (op)levering van de zaken/na beëindiging van de werkzaamheden in ontvangst.

6.     N. Drost informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:

a.     bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;

b.    indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt N. Drost eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft N. Drost in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.

 

Artikel 9:             Inruil/aankoop van zaken

 

1.     Indien partijen overeenkomen, dat de wederpartij bij aankoop van een zaak bij N. Drost een zaak inruilt, blijft de in te ruilen zaak voor rekening en risico van de wederpartij tot het moment van aflevering. Onder “het moment van aflevering” wordt verstaan: het moment waarop de in te ruilen zaak op het terrein van N. Drost aankomt.

2.     Tot het moment van aflevering is de wederpartij aansprakelijk voor alle kosten van onderhoud, eventuele schades, verlies en/of waardevermindering van de in te ruilen zaak.

3.     N. Drost is niet gebonden aan de overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering - al dan niet door een vertraging in de door N. Drost bij benadering opgegeven levertijd van de aangekochte zaak - op een later tijdstip valt dan overeengekomen of verwacht. Partijen kunnen daarvoor een vooraf overeengekomen percentage bij wijze van afschrijving op de inruil- of inkoopprijs hanteren.

4.     De wederpartij garandeert dat de door hem in te ruilen zaak vrij is van rechten en aanspraken van derden, schadevrij is dan wel dat alleen sprake is van de tussen partijen overeengekomen schade, de zaak in deugdelijke en gebruiksveilige staat verkeert en niet op enige wijze gemanipuleerd is (bijvoorbeeld wat betreft de draaiuren).

5.     De wederpartij verstrekt N. Drost alle relevante informatie met betrekking tot de in te ruilen zaak, waarvan hij weet/redelijkerwijs kan weten dat deze van belang is voor N. Drost.

6.     De wederpartij overhandigt alle bij de in te ruilen voertuig behorende documenten en overige toebehoren aan N. Drost.

 

Artikel 10:           Huur en verhuur van zaken

 

1.     Dit artikel is van toepassing op iedere tussen N. Drost en de wederpartij gesloten overeenkomst met betrekking tot de verhuur van zaken of het anderszins door N. Drost tijdelijk ter beschikking stellen van zaken aan de wederpartij.

2.     N. Drost mag een waarborgsom vaststellen die de wederpartij vóór ingang van de huurperiode aan N. Drost moet voldoen.

3.     N. Drost mag de wederpartij vragen zich te legitimeren.

4.     N. Drost bepaalt of hij het gehuurde bij de wederpartij bezorgt of dat de wederpartij het gehuurde moet ophalen.

5.     De wederpartij zorgt ervoor dat:

a.    hij het gehuurde bij ophalen of ontvangst op gebreken, beschadigingen e.d. controleert. Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. meldt hij op dat moment direct aan N. Drost. Bij gebreke daarvan wordt het gehuurde geacht zonder gebreken en in onbeschadigde staat aan de wederpartij te zijn meegegeven of afgeleverd;

b.    hij over een deugdelijk transportmiddel beschikt, indien hij het gehuurde zelf ophaalt en retourneert aan N. Drost. Het transportrisico is voor de wederpartij;

c.    hij het gehuurde conform de eventuele instructies, gebruiksaanwijzingen e.d. van N. Drost gebruikt of zelf over voldoende kennis en ervaring beschikt om het gehuurde op de juiste wijze te gebruiken;

d.    het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat blijft. De wederpartij is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade en meldt deze direct na ontstaan aan N. Drost onder opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door N. Drost of - na diens uitdrukkelijke toestemming - op aanwijzing van N. Drost;

e.    hij N. Drost direct informeert indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde of gegronde vrees hiervoor. Onder beslaglegging wordt mede begrepen fiscaal bodembeslag. De wederpartij informeert de beslaglegger direct dat het gehuurde eigendom is van N. Drost;

f.     hij het gehuurde na afloop van de huurperiode in de staat en eventuele emballage waarin het zich bij ontvangst bevond aan N. Drost retourneert of voor afhalen ter beschikking stelt. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde en noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie zijn voor rekening van de wederpartij.

6.     N. Drost inspecteert het gehuurde direct na retournering. De wederpartij mag bij deze inspectie aanwezig zijn.

7.     De wederpartij is over de gehele overeengekomen huurperiode de huurprijs verschuldigd. Deze huurperiode gaat in op het moment dat het gehuurde:

a.    voor afhalen gereed staat, indien de wederpartij het gehuurde ophaalt;

b.    bij de wederpartij wordt afgeleverd, indien N. Drost het gehuurde bij de wederpartij bezorgt.

De huurperiode eindigt op het moment dat het gehuurde inclusief alle bijbehorende onderdelen en toebehoren door N. Drost retour is ontvangen. Te laat ophalen of eerder retourneren van het gehuurde door de wederpartij heeft geen invloed op de overeengekomen huurperiode.

8.     Indien N. Drost het gehuurde bij de wederpartij bezorgt, worden vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde onder de huurperiode begrepen indien deze vertragingen te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor risico van de wederpartij komen. Deze vertragingen leiden niet tot een latere aanvang van de huurperiode.

9.     De huurperiode wordt verlengd met iedere aan de wederpartij toe te rekenen vertraging in de teruggave van het gehuurde. Deze omvat ook de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van nalatigheid van de wederpartij. N. Drost kan dan van de wederpartij betaling verlangen van de over de verlenging verschuldigde huurprijs en vergoeding van alle door de vertraging geleden schade.

10.  Indien de wederpartij het gehuurde - om welke reden dan ook - niet aan N. Drost retourneert, is hij verplicht alle hierdoor geleden schade van N. Drost te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde en de gederfde winst.

11.  N. Drost mag alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom.

12.  Het gehuurde blijft altijd eigendom van N. Drost. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van N. Drost, mag de wederpartij het gehuurde niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten verstrekken op het gehuurde of wijzigingen op/aan het gehuurde aanbrengen. De wederpartij voorkomt dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

13.  N. Drost is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de wederpartij of een derde veroorzaakt met het gehuurde.

 

Artikel 11:           Meer- en minderwerk

 

1.     Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden/leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.

2.     Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen N. Drost en de wederpartij overeengekomen. N. Drost is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra hij - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

3.     Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij:

a.     wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

b.    onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.

4.     Tenzij partijen anders overeenkomen, vindt verrekening van meer- en/of minderwerk bij de eindafrekening plaats.

 

Artikel 12:           Oplevering, goedkeuring werkzaamheden

 

1.     Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn informeert N. Drost de wederpartij hierover.

2.     De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij de werking van (de herstelde onderdelen van) de zaak heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.

3.     Indien het voor de controle van de zaak noodzakelijk is dat de wederpartij de zaak eerst in gebruik neemt, worden de werkzaamheden geacht te zijn goedgekeurd indien de wederpartij niet binnen 2 werkdagen na afhalen van de zaak heeft gereclameerd.

4.     Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaak, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door N. Drost voltooide werk.

5.     Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

 

Artikel 13:           Klachten

 

1.     De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan N. Drost.

2.     Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan N. Drost. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.

3.     Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een door N. Drost gestelde (garantie)termijn na oplevering - schriftelijk aan N. Drost. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

4.     Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

5.     Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

6.     Het vorige lid geldt niet voor de consument.

7.     De wederpartij stelt N. Drost in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending of het ter beschikking stellen van de zaak noodzakelijk is of N. Drost de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

8.     Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel/gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

 

Artikel 14:           Garanties

 

1.     N. Drost voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.

2.     N. Drost staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

3.     Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen en onderdelen baseert N. Drost zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. N. Drost informeert de wederpartij hierover.

4.     N. Drost staat niet in voor eventuele (algemene) verklaringen/toezeggingen van de fabrikant of leverancier van de geleverde zaak, bijvoorbeeld met betrekking tot prestaties, mogelijkheden e.d.

5.     Gebreken die het gevolg zijn van door/namens de wederpartij aan (onderdelen van) de geleverde zaken doorgevoerde wijzigingen van technische aard vallen niet onder de garantie, tenzij partijen anders overeenkomen.

6.     Tenzij partijen anders overeenkomen, is garantie op gebruikte zaken/onderdelen/materialen, zoals op occasions, demonstratie- en showmodellen, ruilonderdelen e.d. uitgesloten.

7.     Geen garantie geldt voor door N. Drost in opdracht van de wederpartij verrichte noodreparaties.

8.     Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert N. Drost alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

9.     Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of de werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.

10.  Het vorige lid geldt niet voor de consument.

11.  Bij een terecht beroep op de garantie zorgt N. Drost - naar zijn keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

12.  De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van N. Drost. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

 

Artikel 15:           Aansprakelijkheid

 

1.     Buiten de expliciet overeengekomen of door N. Drost gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen, aanvaardt N. Drost geen enkele aansprakelijkheid.

2.     N. Drost is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.     De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.

4.     Indien N. Drost aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door N. Drost gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.

5.     Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij N. Drost hiervoor aanspreken.

6.     In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

7.     Als de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verwerking beschikbaar stelt, is N. Drost verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen/onderdelen zelf.

8.     N. Drost is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan:

a.     ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens N. Drost verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;

b.    ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;

c.     fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij aan N. Drost verstrekte/voorgeschreven informatie, materialen of onderdelen;

d.    aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;

e.     als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat N. Drost adviseerde en/of gebruikelijk is;

f.     aantasting van zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;

g.    of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van N. Drost.

9.     De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart N. Drost voor eventuele aanspraken van derden.

10.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van N. Drost of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal N. Drost de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

 

Artikel 16:           Betaling

 

1.     N. Drost mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.

2.     Betaling vindt contant bij aflevering plaats. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3.     Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan N. Drost een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4.     In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.

5.     Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag N. Drost bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

6.     N. Drost geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:

a.     15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

b.    10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c.     5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d.    1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

e.     0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

7.     Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag N. Drost de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.

8.     Bij uitblijven van volledige betaling, mag N. Drost de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft N. Drost eveneens indien hij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.

9.     Ontvangen betalingen brengt N. Drost eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

10.  De wederpartij mag de vorderingen van N. Drost niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op N. Drost heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

11.  Het vorige lid geldt niet voor de consument.

 

Artikel 17:           Eigendomsvoorbehoud

 

1.     Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van N. Drost totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2.     Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3.     De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op de zaken bedingt.

4.     Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.

5.     De wederpartij informeert N. Drost direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.

6.     Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van N. Drost.

7.     De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft N. Drost op diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

8.     Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of N. Drost een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen N. Drost en zijn werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van N. Drost op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

 

Artikel 18:           Retentierecht

 

1.     N. Drost mag de afgifte van bestelde zaken en de teruggave van zaken van de wederpartij, die hij voor onderhoud of reparatie onder zich heeft, opschorten indien en gedurende de periode dat de wederpartij:

a.     de kosten van (eerdere) werkzaamheden - al dan niet aan deze zaken - niet (volledig) heeft voldaan;

b.    overige opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met N. Drost niet (volledig) heeft voldaan.

2.     N. Drost is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.

 

Artikel 19:           Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

1.     N. Drost mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

a.     in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;

b.    (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c.     door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d.    onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e.     anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.

2.     De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 20:           Overmacht

 

1.     Bij overmacht van de wederpartij of N. Drost, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.     Onder overmacht van N. Drost wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van N. Drost, van de door hem ingeschakelde derden/toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.

3.     In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij N. Drost: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van N. Drost of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen en het verloren/teniet gaan of beschadigd raken van het gehuurde op een zodanig tijdstip dat N. Drost het gehuurde in redelijkheid niet kan hebben vervangen of hersteld bij aanvang van de huurperiode.

4.     Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens N. Drost tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 21:           Annulering, opschorting

 

1.     Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag N. Drost van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van N. Drost en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.

2.     Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag N. Drost de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.

3.     De wederpartij vrijwaart N. Drost voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.

4.     N. Drost mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.

5.     Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag N. Drost deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door N. Drost zijn gereserveerd voor de opschortingperiode.

6.     Kosten die voor N. Drost voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag N. Drost de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

 

Artikel 22:           Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

1.     Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.     Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van N. Drost, maar N. Drost behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.

4.     Ongeacht de keuze van N. Drost, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan N. Drost.

5.     Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag N. Drost er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 26 januari 2018